Loading...

Voorwaarden

Gebruiksovereenkomst

Definities

 1 - In het hierna volgende wordt verstaan onder: 

Flevobeeldbank: is een handelsnaam van de Endless webdesign V.O.F., gevestigd aan De Drieslag 30, te 8251JZ Dronten.

kvk. Nr. 39070408 Flevoland

 

Beelden en/of media: media en/of foto's welke in digitale of analoge vorm worden aangeleverd en/of zijn bestemd om in digitale vorm te worden aangeleverd; 

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, of schriftelijk, of via de Website van Flevobeeldbank of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Flevobeeldbank aangeboden beelden, media en/of diensten; 

Website: de homepage en vervolgpagina's, bestand en/of bestanden met informatie in stand gehouden door en/of voor Flevobeeldbank, thans bekend onder de URL "www.flevobeeldbank.nl".

 

II - Toepasbaarheid

 

2 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na de aanbieding totstandgekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Flevobeeldbank terzake geleverde beelden en/of diensten aan of voor Cliënt ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen. 

3 - Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

4 - Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

5 - Het is Cliënt niet toegestaan enig recht uit een met Flevobeeldbank gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming. 

6 - Bij het niet meer van toepassing zijn van afzonderlijke onderdelen van deze voorwaarden, wordt daarmee de rechtsgeldigheid van de andere  onderdelen van deze voorwaarden niet ondermijnd.

 

III - Totstandkoming overeenkomst

 

7 - De Website van Flevobeeldbank geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Een ieder die de Website van Flevobeeldbank bezoekt en informatie welke door middel van de Website beschikbaar is of kan worden, tot zich neemt, gaat hierdoor een overeenkomst aan met Flevobeeldbank en gaat akkoord met deze voorwaarden. Dit geldt alleen niet, indien hij de Website van Flevobeeldbank onverwijld na het benaderen daarvan verlaat zonder de aldaar beschikbaar gestelde informatie tot zich te nemen. 

8 - De (elektronische) administratie van Flevobeeldbank geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van totstandgekomen overeenkomst of overeenkomsten met Cliënt.

 

IV - Licentie en recht van gebruik van beelden en/of media

 

9 - De gehele inhoud van de website van Flevobeeldbank en alle aan Cliënt geleverde beelden en/of media worden beschermd door het auteursrecht van Flevobeeldbank en worden tevens beschermd door het algemene auteursrecht, bepalingen van internationale verdragen en alle andere toepasselijke wetten. Geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht op door Flevobeeldbank aan Cliënt geleverde beelden en/of media wordt aan Cliënt overgedragen. Het is NIET TOEGESTAAN de Website of beeldmateriaal beschikbaar gesteld via de Website te kopiëren en/of te bewaren ongeacht het beoogde doel. 

10 - Niet anders dan door betaling van de factuur en acceptatie van deze voorwaarden, krijgt Cliënt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht de aan Cliënt geleverde beelden en/of media voor onbepaalde tijd te gebruiken voor professionele, redactionele en persoonlijke projecten, waaronder drukwerk, multimedia- en videoproducten, advertenties, redactionele artikelen en verpakkingen. De beelden mogen op een netwerk of vergelijkbaar systeem aan maximaal 15 personen binnen de eigen organisatie verspreid worden. Beelden aangemerkt voor uitsluitend redactioneel gebruik mogen alleen als zodanig worden gebruikt en gepubliceerd. 

11 - Het is Cliënt NIET TOEGESTAAN de beelden te gebruiken om lasterlijk, obsceen, belastend of pornografisch materiaal te produceren of de beelden op een Website te gebruiken met een hogere resolutie dan 72dpi en/of de beelden in een downloadbaar formaat beschikbaar te stellen op een elektronisch prikbord of via FTP. Bij gebruik van de beelden door meer dan 15 personen binnen dezelfde organisatie dient Cliënt contact op te nemen met Flevobeeldbank voor een Werkplek-licentie. 

12 - Bij redactioneel gebruik van beelden in drukwerk dient Cliënt bij het beeld en/of in het Colofon de naam Flevobeeldbank als volgt te vermelden: Flevobeeldbank.nl of Flevobeeldbank.

 

V - Aansprakelijkheid en garantie

 

13 - Flevobeeldbank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens wie dan ook ten aanzien van rechtmatigheid van het openbaar maken van de door Flevobeeldbank geleverde beelden. Cliënt is daarvoor zelf, volledig en als enige aansprakelijk. Cliënt vrijwaart Flevobeeldbank voor elke (gevolg)schade die deze mocht lijden doordat derden (bijvoorbeeld geportretteerden, merkhouders, organisaties of anderszins) Flevobeeldbank aanspreken op grond van het openbaar maken van de beelden. Bovendien is de aansprakelijkheid van Flevobeeldbank met betrekking tot enige andere grond voor een gerechtelijke procedure of schadevergoeding in geen geval hoger dan de verkoopwaarde van de aan Cliënt geleverde beelden. 

14 - Andere gronden zoals genoemd in Artikel V.13, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dienen uiterlijk binnen 1 maand nadat Cliënt de beelden ontvangen heeft bij Flevobeeldbank schriftelijk en aangetekend per post te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 

15 - In geval van beschadiging of kwaliteitsgebreken van de beelden of media waarop de beelden zijn gedistribueerd, behoudt Flevobeeldbank zich het recht voor tot reparatie of vervanging van het origineel, mits Cliënt gebreken binnen 10 dagen na ontvangst meldt aan Flevobeeldbank. 

16 - Flevobeeldbank aanvaardt geen restitutie van betalingen, voor zover deze gedaan zijn ter verkrijging van het recht de beelden in gebruik te nemen, ongeacht of Cliënt deze beelden wel of niet heeft gebruikt. 

17 - Flevobeeldbank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en eventuele tekortkomingen in de aan beelden toegekende trefwoorden, categorieën en andere omschrijvingen.

 

VI - Betaling

 

18 - Betalingen dienen per omgaande plaats te vinden middels iDeal of via Paypal.

VII - Slotbepalingen

 

19 - Overeenkomsten tussen Flevobeeldbank en Cliënt zullen automatisch worden beëindigd indien Cliënt zich niet aan deze voorwaarden houdt. Cliënt dient in dit geval direct en onverwijld de aan hem beschikbaar gestelde beelden en/of media en verveelvoudigingen hiervan te vernietigen en dit schriftelijk kenbaar te maken aan Flevobeeldbank. 

20 - Op de overeenkomst tussen Flevobeeldbank en Cliënt is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Flevobeeldbank en Cliënt is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Flevobeeldbank is gevestigd..